مراحل دریافت کد معاملاتی در بورس انرژی

  • Home
  • آموزش
  • مراحل دریافت کد معاملاتی در بورس انرژی

 

گام اول

تکمیل فرم های زیر:

 

گام دوم

ضمیمه مستندات مورد نیاز:

  • آگهی روزنامه رسمی تأسیس وآخرین تغییرات شرکت

  • اصل (یا کپی برابر با اصل) مدرک شناسایی صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره شامل شناسنامه وکارت ملی

 

گام سوم

ارسال برای کارگزاری مبین سرمایه

توضیحات: پس از تحویل مدارک به کارگزاری، ظرف مدت دو الی سه روز کاری کد معاملاتی مشتریان توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی صادر شده و مشتریان می توانند در بورس انرژی به انجام معاملات بپردازند.